Kabinet presenteert internationale inzet voor vrij en veilig digitaal domein

Het kabinet presenteert een nieuwe strategie voor 2023-2028 om digitale dreigingen tegen te gaan. Die ontwikkeling zal in de komende jaren versnellen met de opkomst van nieuwe digitale technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en quantum.
Verdere digitalisering brengt ook aanzienlijke risico’s met zich mee. De nationale veiligheid, ons verdienvermogen en de veilige online omgeving van burgers worden nu al op dagelijkse basis op de proef gesteld.
Om duidelijke afspraken te maken over gedragsregels, het beheer van het cyberdomein en de ontwikkeling van standaarden voor nieuwe technologieën, is het belangrijk dat alle belanghebbende partijen een plek aan tafel hebben.
Naast overheden gaat het daarbij bijvoorbeeld om eigenaren van de infrastructuur (bedrijven), maatschappelijke organisaties en de technische gemeenschap.
In Europees verband zijn al belangrijke stappen gezet op het gebied van wet- en regelgeving om burgers en bedrijven beter te beschermen tegen cyberdreigingen. Daarnaast is het van belang dat EU-lidstaten naar buiten toe meer gezamenlijk en effectiever optreden.
Het tegengaan van cyberdreigingen begint met het op orde brengen van de digitale veiligheid van de eigen bedrijven en organisaties. De inzet daarop staat in de Nederlandse Cybersecuritystrategie die in oktober 2022 verscheen.
Om de cyberdreiging van staten en criminelen tegen te gaan zal Nederland de instrumenten waarover het beschikt proactiever, meer geïntegreerd en strategischer inzetten, waar mogelijk met EU-partners en NAVO-bondgenoten. Denk daarbij aan diplomatie, inlichtingen, sancties maar ook economische middelen en ontwikkelingssamenwerking.
Om democratische en mensenrechtelijke principes online te versterken werkt Nederland samen met andere landen, onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit hoe internationaal erkende principes in de digitale ruimte moeten worden toegepast om de wereldwijde cyberveiligheid te vergroten.
Individuele veiligheid is een kerncomponent van cyberbeveiliging. En een open, vrij en veilig internet is een cruciaal uitgangspunt bij het bevorderen van online mensenrechten. Nederland stimuleert daarnaast landen en bedrijven om (onbedoelde) schendingen van online mensenrechten tegen te gaan.
De Internationale Cyberstrategie is opgesteld in samenwerking tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat, Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en tussen verschillende overheidsorganisaties (AIVD, MIVD, NCSC, NCTV, OM en de Politie).

Lees hier het bericht